Estudio para la transformación de la C-31 en una Gran Via metropolitana

Estudio para la transformación de la C-31 en una Gran Via metropolitana

Estudi per a la transformació de la C-31 com a Gran Via metropolitana

Study for the transformation of C-31 road into a metropolitan Gran Via

Estudi per a la transformació de la C-31 com a Gran Via metropolitana

Un dels majors reptes metropolitans consisteix en integrar les infraestructures que travessen i segreguen el nostre territori. En el context actual, la solució ja no pot ser la d'esperar inversions ingents per a obres faraòniques que les cobreixen, desvien o amaguen. Hem de donar la volta a aquesta problemàtica i convertir-la en oportunitat, reinventant el paper de les autopistes: l'estructuració metropolitana.

L'objectiu de l’estudi que es presenta és repensar, transformar i integrar els dos extrems de l'eix de la Gran Via de Barcelona que s'estén cap al territori metropolità convertint-se en autopista cap al nord per Badalona i cap al sud pel Delta del Llobregat.

La proposta construeix un model urbanístic a partir d'un triangle conceptual que caracteritza i potencia les relacions de la infraestructura amb el territori a tres escales. La gran escala (relació longitudinal) reorganitza el com ens movem, diversificant els serveis lineals cap a una mobilitat més eficient i equitativa. L'escala municipal (relació transversal) connecta els dos costats de la via i qualifica els passos transversals, actuant com a suport del sistema urbà i ambiental. I l'escala local (relació de contacte) busca dotar les vores d’urbanitat i activar els espais residuals, deixar de donar l'esquena a l'autovia per tal de fer-hi front.

Fa mig segle, les ciutats van recuperar-se de l'oblit i la marginalitat els fronts marítims i els rius. Ara és el torn de repensar les vies segregades.

Study for the transformation of C-31 road into a metropolitan Gran Via

One of the biggest metropolitan challenges is the integration of territory crossing and segregating infrastructures. In the current context, it is no longer affordable for us to expect huge investments on covering, diverting or hiding pharaonic projects. We must turn the problem into an opportunity, shifting motorways role: metropolitan structuring.

The goal of the present study is to rethink, to transform and to integrate both endings of the Gran Via of Barcelona, extended to the metropolitan territory as a motorway to the north through Badalona and to the south across the Llobregat Delta.

The proposal builds a conceptual triangle based urbanistic model in order to characterize and enhance infrastructure and territory relations on three scales. The big scale (longitudinal relation) reorganizes how we move, diversifying lineal services with the purpose of reaching a more efficient and equal mobility. The town scale (transversal relation) connects both sides of the roads and qualifies the transversal cross paths, becoming the urban and environmental system support. And the local scale (contact relation) seeks to give the edges a sense of urbanity and to activate residual spaces, to turn motorways into urban fronts instead of sordid backyards.

Half a century ago cities recovered sea fronts and rivers from oblivion and marginality. Now is time to rethink roads and motorways.

Any de concepció del projecte
2016-2018
Subcategoria del premi
Infraestructuras
Superfície
26 km, 7km C-31 Nord i 17km C-31 Sud
Direcció
Autovia C-31 des de Montgat fins a Sant Adrià del Besòs (7km) –tram nord- i l’autovia C-31 des de l’Hospitalet de Llobregat fins a Castelldefels –tram sud-.
Ciutat / Emplaçament
Barcelona
Regió
Barcelona
País
Espanya