Bases del Premi Internacional de Paisatgisme Rosa Barba Casanovas

12 edition

Bases
 

1. Característiques del Premi

1.1.- El Premi Internacional de Paisatgisme Rosa Barba Casanovas premia professionals de projectes de paisatgisme construïts que representin les millors pràctiques professionals a nivell internacional. El Premi porta el nom de Rosa Barba en homenatge a la fundadora de la Biennal Internacional de Paisatge, que va morir jove l’any després de crear aquest esdeveniment. El Premi Internacional de Paisatgisme Rosa Barba Casanovas compta amb la col·laboració de Fundació Banc de Sabadell.

1.2.- El Premi es convocarà i atorgarà cada dos anys, coincidint amb la Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona, paral·lelament al Premi Internacional d’Escoles de Paisatge i a l’exposició dels projectes seleccionats de la Biennal Internacional de Paisatge.

1.3.- El Premi Internacional de Paisatgisme Rosa Barba Casanovas està obert a tots els projectes de paisatgisme materialitzats en els 5 anys naturals anteriors a la convocatòria del Premi. Es tracta de les obres acabades entre la convocatòria del premi de la biennal de dues edicions anteriors i la convocatòria del premi de la biennal actual.

1.4.- El Premi té una dotació econòmica de 15.000 € així com una litografia de Perico Pastor numerada per un únic projecte premiat. En cap cas pot ser declarat ex-aequo ni declarat desert. També es reconeixeran els projectes finalistes en l'acte del jurat. No hi haurà accèssits. Es poden reconèixer mencions d’honor sense dotació en el cas que el jurat reconegui valors específics a destacar. Els autors i autores finalistes seran convidats a assistir a l'acte de lliurament del Premi, a celebrar en el marc de la Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona.

1.5.- Aquestes bases poden ser revisades pel Comissió Executiva, previ acord dels organitzadors i les entitats col·laboradores, en cas que sigui necessari.

 

2. Candidatures:

2.1.- Poden ser candidates al Premi totes les persones arquitectes i paisatgistes posseïdores d’un títol professional habilitant per realitzar projectes de paisatgisme a l’estat del seu domicili professional.

2.2.- Tota obra presentada a la Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona, en endavant la Biennal, pot optar al Premi dues vegades, amb excepció d’obres amb fases renovades o quan ho cregui adient el Comitè Organitzador. No obstant això, no es podran presentar projectes nominats finalistes en edicions anteriors.

2.3.- Cada autor podrà presentar al premi un màxim de 5 projectes, si bé únicament un d’ells podrà ser triat com a finalista a la mateixa convocatòria.

2.4.- Tant els membres del Jurat, com els membres del Comitè Organitzador,  i persones directament relacionades amb l’organització, tenen dret a participar amb les seves obres fins a la fase de finalistes, però en cap cas seran considerats com a candidats al Premi ni a cap altra distinció que es pogués atorgar.

 

3. Presentació de candidatures

3.1.- La presentació al premi l’hauran de fer els autors dels treballs, seguint el procediment electrònic que s’indica tot seguit:

        3.1.1. Crear un usuari a la pàgina de la Biennal en aquest enllaç. Recorda acceptar expressament el reglament de participació

        3.1.2. Fer el pagament electrònic de les despeses d’inscripció al Premi (90€, IVA inclòs, no retornables) en aquest enllaç  

        3.1.3. Emplenar i enviar online el formulari i la fitxa del projecte amb tots els camps complerts. Caldrà complimentar les dades següents:

        1) Dades personals (arquitecte, col·laboradors, despatx, etc.)
        2) Fitxa del projecte (inclou: títol del projecte, categoria de premi, subcategoria, any de concepció del projecte, any de finalització del projecte, adreça de                           localització del projecte, coordenades UTM, ciutat o emplaçament, província o regió, país, superfície, unitat mètrica i cost per metre quadrat).
        3) Resum del projecte o planificació del paisatge (inclou: objectiu de la proposta, descripció del projecte, valoració de l’obra acabada) 2000 caràcters.

       4) Documentació gràfica (mínim 9 del projecte i màxim 20 en format JPG o PNG en CMYK o b/n, 12x20cm fins 300dpi ó 20x12cm fins a 350dpi. Les fotografies i             qualsevol material protegit per la legislació de propietat intel·lectual  han d’indicar la identitat dels respectius  autors, essent responsabilitat dels concursants                 comptar amb les preceptives autoritzacions per l’aportació i difusió de les imatges als efectes previstos a aquestes bases.

3.2.- Amb la seva presentació al Premi, les persones participants es responsabilitzen d’haver obtingut prèviament les autoritzacions dels propietaris de les obres realitzades -si fos necessari- així com dels fotògrafs i col·laboradors que poguessin ostentar qualsevol tipus de drets de propietat intel·lectual sobre el material aportat.

Les autoritzacions anteriors s’estendran als tercers per dur a terme la finalitat de difusió i promoció de la Biennal internacional del Paisatge de Barcelona i dels Premis associats a la mateixa, especialment del Premi Internacional de Paisatgisme Rosa Barba Casanovas.

 

4. El Jurat:

4.1.- El Jurat està compost per entre 3 i 7 membres, escollits pel Comitè Organitzador de la Biennal de Paisatge d’entre personalitats internacionals referents en el món del paisatge, tant per haver construït una obra d’especial transcendència, haver contribuït decididament al desenvolupament de la disciplina, i representants de la IFLA (International Federation of Landscape Architects). El nom i currículum dels membres del Jurat seran públics.

 4.2.- El Jurat s’estructura en els càrrecs de President/a i Vocals nomenats per la Comissió Executiva de la Biennal; així com d’un Secretari/a (sense vot), exercit per la Coordinadora de la Biennal. Cada membre té un vot -excepte el secretari- i en cas d’empat, preval el vot de qualitat del president/a del Jurat.

4.3.- El jurat es reunirà de forma virtual o presencial, segons les possibilitats pressupostàries i en tots els casos qui ostenti les funcions de secretari aixecarà acta de la reunió, que serà enviada a tots els membres i validada per aquests abans de ser signada pel president/a i secretari/a. Les actes es poden aixecar en document electrònic signat amb signatura electrònica certificada. Si les reunions són virtuals, a l’acta s’hi adjuntarà l'enregistrament de la reunió.

4.4.- El Jurat es considerarà vàlidament constituït quan, a més del president/a, hi concorrin almenys la meitat dels vocals amb dret de vot. Els acords de tràmit es prendran per majoria simple de vots totals; els acords de preselecció per majoria de vots / i els acords per a l’assignació del premi es prendran per majoria simple de vots, reconeixent al president/a del Jurat el vot de qualitat per decidir en cas d‘empat.

4.5.- Els membres del Jurat no seran remunerats per cap concepte, essent de càrrec de l’organització del Premi la cobertura de les corresponents despeses de desplaçament, allotjament i manutenció dins dels estàndards raonables marcats per la Comissió Executiva de la Biennal.

 

5. Procediment de selecció

5.1.- A l’hora de seleccionar les candidatures al Premi, la Comissió Executiva i la Comissió Científica faran la preelecció d’entre tots els inscrits, on quedaran exclosos de concurs els projectes que no compleixin aquestes bases, i la presentaran al president del jurat per a la seva avaluació. En qualsevol cas el Comitè Organitzador es reunirà amb el president del jurat en una sessió prèvia i li exposarà l’obra exclosa i els criteris d’exclusió. Un cop feta la preelecció de participants, el procediment per a la selecció dels projectes candidats i lliurament del premi serà el següent:

5.1.1. Una primera fase de selecció i sempre sota les directrius de valoració indicades pel president del jurat, consistirà a fer una selecció a través de la plataforma del web de la Biennal per part de cada membre del Jurat. Els membres del jurat podran visualitzar tota la informació que les candidatures enviïn a l’hora d’inscriure’s al Premi a través de l’accés privat al web de la Biennal. En aquesta primera fase els membres tindran accés a visualitzar tots els projectes presentats a la convocatòria i hauran de seleccionar els projectes que estimin en dues modalitats, Seleccionats i Finalistes, sense límit de nombre de projectes en cap de les dues modalitats.

5.1.2. La segona fase consistirà a la tria de “Seleccionats” i “Finalistes” per part del Jurat en majoria simple, el que es durà a terme mitjançant debats interns en reunió telemàtica. El Jurat seleccionarà en línia i per majoria simple fins a 300 projectes per l’apartat “Seleccionats” que passaran a formar part de l’Atlas de la Biennal, visualitzable al web de la mateixa. Cada membre del Jurat seleccionarà fins un total de 50 projectes a concurs per a l’apartat “Finalistes”.

5.1.3. Encara dins de la segona fase, cada membre del Jurat triarà 10 Finalistes en línia i en votació per majoria simple es definiran els 50 primers seleccionats com a Finalistes.

5.1.4. La tercera fase de selecció consistirà en una tercera trobada virtual del Jurat per escollir, per majoria simple, entre 7 i 10 obres com a Finalistes definitius que optaran al Premi, els quals seran informats i convidats a estar presents a la celebració de la Biennal. El nombre de seleccionats i les raons per la seva selecció es justificarà a l’Acta d’atorgament del Premi a què es refereix el punt següent.


6. Decisió final i lliurament del Premi:

6.1.- El Jurat es reunirà físicament a Barcelona per assistir a la presentació d’obra dels 10 Finalistes i deliberar sobre el Premi. El Jurat es compromet a deliberar després de l’exposició de projectes de la totalitat dels Finalistes per tenir la decisió presa al migdia de l’endemà del dia de presentació de Finalistes, recollint la decisió i per tant la designació del Guanyador a l’Acta d’aquesta reunió.

6.2.- Els autors finalistes hauran d'estar presents per tal de presentar els seus projectes. En cas de que cap autor o representant del mateix acudeixi a la presentació de projectes, quedarà automàticament fora de concurs ja que la presentació de projectes forma part del concurs mateix. En cas d’absència d’un membre del Jurat, aquest serà substituït per una altra persona que decidirà la Comissió Executiva. 

6.3.-  El Guanyador del Premi es farà públic durant el simposi de la Biennal, en un acte específic per al lliurament del Premi. El guardó serà lliurat pel President del Jurat després de llegir l’Acta a que es refereix el punt 6.1.

6.4.- El guanyador rebrà en aquell acte un certificat firmat per l’autor/s projectistes que han presentat l’obra, una litografia de Perico Pastor numerada i una dotació econòmica de 15.000 €, que serà lliurada per transferència bancària al compte que designi, prèvia aplicació de les obligacions fiscals escaients, segons la legislació espanyola i els convenis en matèria tributària que fossin aplicables entre l’Estat espanyol i l’estat de residència del guanyador si en fos un altre diferent. 

Amb finalitat purament informativa, es fa constar que: El guanyador/a, tant si es tracta de persona física com de persona jurídica, estarà gravat amb una retenció fiscal. En funció de la residència del guanyador/a aquests percentatges poden variar:

a) Residents a Espanya: retenció fiscal del 19%.

b) Residents a la Unió Europea, Islàndia o Noruega: retenció fiscal del 19%, amb la peculiaritat de que, al no tenir CIF espanyol, el guanyador/a haurà de presentar un certificat de residència al país d’origen. En aquest cas, la retenció també pot variar:

-Presentació de certificat de residència a origen: retenció fiscal del 19%.

-Sense presentació del certificat de residència a origen: retenció fiscal del 24%.

c) Residents a la resta del món i extra-comunitaris: cal consultar l’establert al conveni entre l’Estat espanyol i el país extra-comunitari corresponent. Habitualment els convenis solen establir l’obligació de tributar al país d’orígen del guanyador i, per tant, queden exempts de retenció. En aquest cas però, estan obligats a presentar el certificat de residència al país d’orígen, com en el cas dels països comunitaris. En cas de no aportació d’aquest certificat, se’ls aplicarà la retenció de no residents, és a dir, del 24%.

-Presentació de certificat de residència a origen: retenció del 0%.

-Sense presentació del certificat de residència a origen: retenció del 24%.


7. Propietat intel·lectual i cessió de drets:

Tots els materials presentats al Premi són propietat dels respectius autors i en cap cas l’organització del Premi els demanarà cap tipus de material amb cap finalitat diferent de la pròpia celebració i difusió de la Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona i dels Premis associats a la mateixa. Tenint en compte això, no es contempla el retorn de material als autors, guanyadors o no, i els materials gràfics presentats al Premi pels participants seran considerats com una cessió a la Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona, que al seu torn podrà cedir-los a tercers amb l’única finalitat de:

a) formar part de l’Atlas de Projectes de la Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona, d’accés públic al web de la Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona,

b) formar part de l’Exposició d’obres seleccionades de la Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona, i

c) aparèixer a la publicació del pre-catàleg i del Llibre-catàleg de la Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona de la convocatòria del Premi on van ser presentats.

Aquests continguts requerits als participants seran en format digital i es carregaran online, pel que només tenen una funció de difusió sense existir cap tipus de còpia en poder de l’organització del Premi ni de cap membre del Jurat. Els autors participants el Premi, mitjançant l’acceptació d’aquestes bases que condiciona la participació, accepten la cessió de drets de les imatges que representen l’obra  per les abans esmentades finalitats, i responent davant de l’Organització d’haver produït o obtingut lícitament tots els materials aportats, respectant escrupolosament els drets de propietat intel·lectual de tercers. L’Organització no respondrà pel mal ús dels participants davant dels tercers que poguessin resultar perjudicats, i es reserva el dret d’expulsar del Premi a qualsevol participant que hagués infringit aquesta normativa, sense perjudici de perseguir penalment les infraccions que li perjudiquin directa o indirectament.

 

8. Protecció de Dades personals

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, les dades personals que els participants facilitin voluntàriament en registrar-te al web de la Biennal i al Premi Rosa Barba, seran tractades i conservades durant els terminis necessaris pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya com a responsable del tractament, amb la finalitat d’oferir l’accés a la participació a la Biennal i al Premi en les seves modalitats, sense que es produeixin comunicacions o cessions de dades a tercers aliens a l’organització de la Biennal i del Premi.

Les dades facilitades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que els seus titulars no exerceixin cap dret dels que els emparen. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el consentiment previ dels titulars. Un cop les dades ja no siguin necessàries, seran anonimitzades de forma irreversible  i tractades de forma agregada per realitzar estadístiques per l'estudi i anàlisis de les necessitats de les activitats professionals i les necessitats socials relacionades amb el Paisatge.

Els titulars de les dades tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació i supressió de les mateixes i la limitació i oposició al seu tractament, epr la qual cosa s’hauran d’adreçar al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb domicili a Plaça Nova, 5  08002 Barcelona, o enviar un correu electrònic a dadespersonals@coac.net, junt amb una fotocòpia del seu document oficial d’identitat o passaport, indicant el tipus de dret que volen exercir. Els titulars de les dades també tenen dret a  retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, davant l'Autoritat de control (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici ). Per a més informació sobre aquest tema, poden consultar la política de privacitat a https://landscape.coac.net/

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit acompanyant còpia de document oficial que li identifiqui al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb domicili a la Plaça Nova, 5, 08002, de Barcelona, o enviant un correu electrònic a dadespersonals@coac.net indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: BIENNAL INTERNACIONAL DEL PAISATGE DE BARCELONA-DADES PERSONALS.


Torna a la pàgina principal del Premi Internacional de Paisatgisme Rosa Barba Casanovas


Inscriu el teu projecte al Premi