Reglament

1. Característiques del Premi

1.1 El PREMI INTERNACIONAL D'ESCOLES DE PAISATGE MANUEL RIBAS PIERA, compta amb la col·laboració de Fundació Banc de Sabadell s’institueix per premiar autors de projectes de paisatgisme  que representin les millors pràctiques professionals a nivell internacional. El Premi portarà des d’aquesta edició el nom de MANUEL RIBAS PIERA en homenatge al  fundador del Màster d’Arquitectura de Paisatge, (Annex 1.- Històric 25 anys de Biennal de Paisatge).

1.2 El Premi es convocarà i atorgarà cada dos anys, coincidint amb la Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona, paral·lelament al PREMI INTERNACIONAL DE PAISATGISME ROSA BARBA CANOVAS i a l’exposició de la Selecció d’Obres Realitzades de la Biennal Internacional de Paisatge.

1.3.- El PREMI INTERNACIONAL D'ESCOLES DE PAISATGE MANUEL RIBAS amb col·laboració de Fundació Banc de Sabadell, en endavant el Premi, està obert als 5 millors projectes de paisatgisme entregats en curs lectiu en un centre universitari on s’imparteixi paisatgisme. Cada centre designarà un tutor, responsable de fer la selecció d’entre els treballs dels alumnes, de cursos compresos en els 5 anys naturals anteriors a la convocatòria del Premi.

1.4.-  El Premi, que en cap cas serà declarat desert, consisteix en un certificat firmat per l’autor/s projectistes que han presentat l’obra, una litografia de Perico Pastor numerada i una dotació econòmica de 1.500€, per una sola escola premiada que en cap cas pot ser declarat ex-aequo. No hi haurà accedits i es reconeixeran els finalistes en l’acta del Jurat. Hi poden haver mencions d’honor sense dotació, si el jurat reconeix valors específics a destacar, en paral·lel a la selecció de finalistes al Premi, que seran presents durant la Biennal Internacional de Paisatge.

1.5 Aquestes bases poden ser revisades pel Comissió Executiva, en previ acord dels organitzadors i entitats col·laboradores, en cas que sigui necessari.

 

2. Candidatures:

2.1.- Poden ser candidates al Premi totes les escoles universitàries d’ arquitectes, urbanistes i paisatgistes que desenvolupin docència específica de paisatge a nivell de Graduat o Màster.

2.2. Cada escola /universitat podrà presentar al premi un màxim de 5 treballs i un mínim de 3 ( amb 3 pagines A3 per projecte), entenent que és el grup de projectes en conjunt que els permet ser triat com escola /universitat finalista a la mateixa convocatòria.

2.4.- Tant els membres del Jurat, com els membres del Comitè Organitzador  i persones directament relacionades amb l’organització, tenen dret a participar amb les seves obres fins a la fase de finalistes, però en cap cas seran considerats com candidats al Premi ni a cap altra distinció que es pogués atorgar,

 

3. Presentació de candidatures

3.1 .- Es demana un màxim de 5 i no menys de 3 projectes d'estudiants per escola, que desenvolupin la temàtica del paisatge en el sentit més ampli, de l'ecologia a l'espai públic urbà. Destaquem que en aquesta edició serà cada escola la responsable de la inscripció dels seus projectes seleccionats. Els estudiants no tenen opció d'inscriure els seus treballs independentment.

La presentació al premi l’hauran de fer els tutors dels treballs de docència, seguint el procediment electrònic que s’indica tot seguit:

    3.1.1. Crear un usuari a la pàgina de la Biennal: https://landscape.coac.net/ca/user/register

                  3.1.2. Acceptar expressament aquest reglament de participació.

                 3.1.3. Emplenar i enviar online el formulari i fitxa del projecte amb tots els camps complerts.  https://landscape.coac.net/node/add/projecte_schools

Per tal d’acomplir l’emplenament del formulari, s’hauran de proveir les dades següents:

Cada projecte serà presentat dins de la plantilla facilitada segons el tutorial propocionat.

Projecte seleccionat (fins a 5):

  • Portadella del projecte amb les dades:
    Imatge representativa, país, universitat, escola, any acadèmic, títol del projecte i autors.
  • Fitxa tècnica amb informació escrita:
    Títol del projecte(objecte, lloc), noms dels autors, títol del curs (assignatura, pfc, taller, investigació), any acadèmic, docents (noms dels professors), departament /secció/programa, universitat/escola i breu memòria descriptiva (màxim 250 paraules).
  • 3 làmines A3 format horitzontal amb informació gràfica:
    Es proposen: Plànol general de situació, plànol d'emplaçament, planta de projecte, seccions, detalls constructius, procés projectual (esbossos, esquemes, apunts), imatges (fotografies aèries, vistes, renders, fotomuntatges, fotos de maqueta, collages) o qualsevol una altra forma d'expressió.
  • L'idioma de presentació de tota la documentació escrita és l' ANGLÈS

 

3.2. Amb la seva presentació al Premi, els participants es responsabilitzen d’haver obtingut prèviament les autoritzacions dels propietaris de les obres realitzades -si fos necessari- com dels fotògrafs i col·laboradors que poguessin ostentar qualsevol tipus de drets de propietat intel·lectual sobre el material aportat .

Les autoritzacions anteriors s’estendran als tercers per dur a terme la finalitat de difusió i promoció de la Biennal internacional del Paisatge de Barcelona i dels Premis associats a la mateixa, especialment del PREMI INTERNACIONAL D ' ESCOLES DE PAISATGE MANUEL RIBAS.

 

4. El Jurat:

4.1 El Jurat està compost per  entre 3 i 7 membres, escollits pel Comitè Organitzador de la Biennal de Paisatge d’entre personalitats internacionals referents en el món del paisatge, tant per haver construït una obra d’especial transcendència, haver contribuït decididament al desenvolupament de la disciplina i representants de la IFLA (International Federation of Landscape Architects). El nom i currículum dels membres del Jurat seran públics.

 4.2 El Jurat s’estructura en els càrrecs de President i Vocals nomenats per la Comissió Executiva de la Biennal; així com d’un Secretari (sense vot), exercit per la Coordinadora de la Biennal. Cada membre té un vot -excepte el secretari- i  en cas d’empat, preval el vot de qualitat del President del Jurat..

4.3  El jurat es reunirà de forma virtual o presencial, segons les possibilitats pressupostàries i en tots els casos qui ostenti les funcions de secretari aixecarà acta de la reunió, que ser enviada a tots els membres i validada per aquests abans de ser signada pel President i el secretari. Les actes es poden aixecar en document electrònic signat amb signatura electrònica certificada. Si les reunions son virtuals, a l’acta s’hi adjuntarà el logo enregistrament de la reunió.

4.4. El Jurat es considerarà vàlidament constituït quan, a més del president, hi concorrin almenys la meitat dels vocals amb dret de vot. Els acords de tràmit  es prendran per majoria simple de vots totals; els acords de preselecció per majoria de vots / i els acords per a l’assignació del premi es prendran per majoria simple de vots, reconeixent al President del Jurat el vot de qualitat per decidir en cas d‘empat.

4.5 Els membres del Jurat no seran remunerats per cap concepte, essent de càrrec de l’organització del Premi la cobertura de les corresponents despeses de desplaçament, allotjament i manutenció dintre dels estàndards raonables marcats per la Comissió Executiva de la Biennal.

 

5. Procediment de selecció

5.1.- A l’hora de seleccionar els Candidats al Premi, la Comissió Executiva i la Comissió Científica faran la preelecció d’entre tots els inscrits, on quedaran exclosos de concurs els projectes que no compleixin aquestes bases, i la presentaran al President del Jurat per a la seva avaluació. En qualsevol cas el Comitè Organitzador  es reunirà amb el President del Jurat en una sessió prèvia i li exposarà l’obra exclosa i els criteris d’exclusió. Un cop feta preelecció de participants, el procediment per a la selecció dels projectes candidats i lliurament del Premi serà el següent:

5.1.1. Una primera fase de selecció i sempre baix les directrius de valoració indicades pel President del Jurat, consistirà a fer una selecció a través de la plataforma del web de la Biennal per part de cada membre del Jurat. Els membres del Jurat podran visualitzar tota la informació que els Candidats enviïn a l’hora d’inscriure’s al Premi a través de l’accés privat al web de la Biennal. En aquesta primera fase els membres tindran accés a visualitzar tots els projectes presentats a la convocatòria i hauran de seleccionar els projectes que estimin escaients en dues modalitats, Seleccionats i Finalistes, sense límit de nombre de projectes en cap de les dues modalitats.

5.1.2. La segona fase consistirà a la tria de “Seleccionats” i “Finalistes” per part del Jurat en majoria simple, el que es durà a terme mitjançant debats interns via skype. El Jurat seleccionarà online i per majoria simple fins a 300 projectes per l’apartat “Seleccionats” que passaran a formar part de l’Atlas de la Biennal, visualitzable al web de la mateixa. Cada membre del Jurat seleccionarà fins un total de 50 projectes a concurs per  l’apartat “Finalistes”.

5.1.3 .- Encara dins de la segona fase, cada membre del Jurat triarà 10 Finalistes on line i en votació per majoria simple es definiran els 50 primers seleccionats com Finalistes.

 5.1.4. La tercera fase de selecció consistirà en una tercera trobada virtual del Jurat per escollir, per majoria simple, entre 7 i 10 obres com a Finalistes definitius que optaran al Premi, els quals seran informats i convidats a ser-hi presents a la celebració de la Biennal. El nombre de seleccionats i les raons per la seva selecció es justificarà a l’Acta d’atorgament del Premi a què es refereix el punt següent.


6. Decisió final i lliurament del Premi:

6.1. El Jurat es reunirà per assistir a la presentació d’obra dels  Finalistes i deliberar sobre el Premi. El Jurat es compromet a deliberar després de l’exposició de projectes de la totalitat dels Finalistes per tenir la decisió presa al migdia de l’endemà del dia de presentació de Finalistes, recollint la decisió i per tant la designació  de la Universitat / Escola patrocinat

a a l’Acta d’aquesta reunió.

6.2. Les Universitats /escoles finalistes hauran de ser-hi presents per tal de presentar els seus projectes. En cas de que cap autor o representant del mateix acudeixi a la presentació de projectes, quedarà automàticament fora de concurs ja que la presentació de projectes forma part del concurs mateix. En cas d’absència d’un membre del Jurat, aquest serà substituït per una altra persona que decidirà la Comissió Executiva. 

6.3  La Universitat /escola guanyadora del Premi es farà públic durant el simposi de la Biennal, concretament el darrer dia de Biennal en un acte específic per al lliurament del Premi. El mateix serà lliurat pel President del Jurat després de llegir l’Acta a que es refereix el punt 6.1.

6.4. La Universitat /escola guanyadora rebrà en aquell acte un certificat firmat per l’autor/s projectistes que han presentat l’obra, una litografia de Perico Pastor numerada i una dotació econòmica de 1.500€ que serà lliurada per transferència bancària al compte que designi per part de la Universitat /escola guanyadora, prèvia aplicació de les obligacions fiscals escaients, segons la legislació espanyola i els convenis en matèria tributària que fossin aplicables entre l’estat espanyol i l’estat de residència de la Universitat /escola guanyadora si en fos un altre diferent.- Amb finalitat purament informativa, es fa constar que:

La Universitat /escola guanyadora, persona jurídica, estarà gravat amb una retenció En funció de la residència del La Universitat /escola guanyadora aquests percentatges poden variar:

a) Residents a Espanya: retenció del 19%

b) Residents a la Unió Europea, Islàndia o Noruega: retenció del 19%, amb la peculiaritat de que, al no tenir CIF espanyol, La Universitat /escola guanyadora haurà de presentar un certificat de residència al país d’origen. En aquest cas, la retenció també pot variar:

-Presentació de certificat de residència a origen: retenció del 19%

-Sense presentació del certificat de residència a origen: retenció del 24%

c) Residents a la resta del món i extracomunitaris: s’ha de consultar l’establert   al conveni entre l’estat espanyol i el país extracomunitari corresponent. Habitualment els convenis solen establir l’obligació de tributar al país d’origen de la Universitat /escola guanyadora, per tant, queden exempts de retenció. En aquest cas però, estan obligats a presentar el certificat de residència al país d’origen, com en el cas dels països comunitaris. En cas de no aportació d’aquest certificat, se’ls aplicarà la retenció de no residents, és a dir, del 24%.

-Presentació de certificat de residència a origen: retenció del 0%

-Sense presentació del certificat de residència a origen: retenció del 24


7. Propietat intel·lectual i cessió de drets:

Tots els materials presentats al Premi són propietat dels respectius autors i en cap cas l’organització del Premi els demanarà cap tipus de material amb cap finalitat diferent de la pròpia celebració i difusió  de la Biennal Internacional d’Arquitectura i dels Premis associats a la mateixa   Tenint en compte això, no es contempla el retorn de material als autors, o a la Universitat /escola guanyadora o no, i els materials gràfics presentats al Premi pels participants  seran considerats com una cessió a la Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona, que al seu torn podrà cedir-los a tercers  amb l’única finalitat de:

a) formar part de l’Atlas de Projectes de la Biennal Internacional de Paisatge, d’accés públic al web de la Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona,

b) formar part de l’Exposició d’Obra Seleccionada de la Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona i

c) aparèixer a la publicació del precatàleg i catàleg de la Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona de la convocatòria del Premi on van ser presentats.

Aquests continguts requerits als participants seran en format digital i es carregaran online, pel que només tenen una funció de difusió sense existir cap tipus de còpia en poder de l’organització del Premi ni de cap membre del Jurat. Els autors participants el Premi, mitjançant l’acceptació d’aquestes bases que condiciona la participació, accepten la cessió de drets de les imatges que representen l’obra  per les abans esmentades finalitats, i responent davant de l’Organització d’haver produït o obtingut lícitament tots els materials aportats, respectant escrupolosament els drets de propietat intel·lectual de tercers. L’Organització no respondrà pel mal ús dels participants davant dels tercers que poguessin resultar perjudicats, i es reserva el dret d’expulsar del Premi   a qualsevol participant que hagués infringit aquesta normativa, sense perjudici de perseguir penalment les infraccions que li perjudiquin directa o indirectament.

 

8. Protecció de Dades personals

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, les dades personals que els participants facilitin voluntàriament en registrar-te al web de la Biennal i al Premi Rosa Barba, seran tractades i conservades durant els terminis necessaris pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya com a responsable del tractament, amb la finalitat d’oferir l’accés a la participació a la Biennal i al Premi en les seves modalitats, sense que es produeixin comunicacions o cessions de dades a tercers aliens a l’organització de la Biennal i del Premi.

Les dades facilitades  es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que els seus titulars no exerceixin cap dret dels que els emparen. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el consentiment previ dels titulars. Un cop les dades ja no siguin necessàries, seran anonimitzades de forma irreversible  i tractades de forma agregada per realitzar estadístiques per l'estudi i anàlisis de les necessitats de les activitats professionals i les necessitats socials relacionades amb el Paisatge.

Els titulars de les dades tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació i supressió de les mateixes i la limitació i oposició al seu tractament, epr la qual cosa s’hauran d’adreçar al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb domicili a Plaça Nova, 5  08002 Barcelona, o enviar un correu electrònic a dadespersonals@coac.net, junt amb una fotocòpia del seu document oficial d’identitat o passaport, indicant el tipus de dret que volen exercir. Els titulars de les dades també tenen dret a  retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, davant l'Autoritat de control (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici ). Per a més informació sobre aquest tema, poden consultar la política de privacitat a https://landscape.coac.net/

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit acompanyant còpia de document oficial que li identifiqui al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb domicili a la Plaça Nova, nº 5, Cp 08002, de Barcelona, o enviant un correu electrònic a dadespersonals@coac.net indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: BIENNAL INTERNACIONAL DE PAISATGE DE BARCELONA-DADES PERSONALS.

 

Torna a la pàgina del Premi Internacional d'Escoles de Paisatge

 


 

Data i lloc de lliurament 12ª edició
La data límit de participació serà el 31 maig 2023.
La documentació s'adjuntarà com es detalla a la web