Plaça Amparo Arce Miralles

Plaça Amparo Arce Miralles

Plaza Amparo Arce Miralles

Amparo Arce Miralles Square

 

Aquest projecte va ser una de les propostes escollides en el procés de participació ciutadana «Consulta ciutadana sobre inversions en barris» promogut per la Regidoria de Participació Ciutadana i Acció Veïnal de l'Ajuntament de València l’any 2015. Davant l'encàrrec de desenvolupar una proposta per a la parcel·la, ens plantejàrem donar resposta a una sèrie de condicionants inicials:

_Identitat del barri

L’àmbit de la plaça coincidia amb un doble gir de noranta graus del antic Camí d'en Farinós en arribar a nucli de Benimaclet. Antigament, al voltant d'aquest canvi de direcció hi havia un agrupament de diferents edificacions; una sèrie d'alqueries i un escorxador situats al costat del camí i la séquia que l'acompanyava. La topografia i els elements construïts permetien endevinar la seua traça, sent totalment reconeixible en direcció cap a l’horta.

La proposta es va encaixar respectant aquestes traces preexistents i recuperant la petjada de les antigues edificacions, destacant d’aquesta forma la memòria del lloc. A més, aquesta estratègia feia possible que en cas de trobar restes d'elements d’interès una volta començada l'obra es poguessin integrar en el disseny sense problemes i també facilità la mínima intervenció a nivell de moviment de terres.

_Relació de la parcel·la amb el seu entorn

Un altre fet rellevant en la configuració de la plaça va ser la vinculació amb el barri de Benimaclet. Per una banda, calia reforçar el seu caràcter com a punt de pas del veïnat dins de la trama d’itineraris principals del barri; i per l’altra, s’havia d’aprofitar la introversió de l’espai dins de l’illa de cases per a configurar un entorn on gaudir de certa tranquil·litat i frescor.

La parcel·la presentava variacions topogràfiques poc importants, però van ser aprofitades per a crear els diferents àmbits dins de la plaça i ajudaren a definir-ne el programa espacialment en tres nivells: vorera, antic camí i plans inclinats que connectaven els dos anteriors.

_Creació d'espais adequats per a les diferents activitats dels veïns

Una volta alliberats els recorreguts i configurats els diferents nivells, es va poder definir quines serien les diferents zones d'estança on poder integrar el programa previst. Dels diversos espais destaquen la zona destinada al joc amb taules de pícnic i els plans inclinats enjardinats encarregats de salvar el desnivell entre la vorera i el camí.

_Creació d'un espai ambientalment sostenible integrat en la infraestructura verda de la ciutat

La connectivitat d'aquest nou espai no es plantejà simplement a nivell de mobilitat, també s'entenia com a part integrant del sistema ambiental que conforma la xarxa d'infraestructura verda de la ciutat.

Per això, es va mantenir la vegetació existent, incorporant nova vegetació pròpia del clima i la cultura mediterrània, complementant-se ambdues a la perfecció. Per últim, cal mencionar també l’ús d’un sistema de drenatge sostenible per a tot el jardí, amb l'objectiu de tornar al subsòl tota l'aigua de pluja que arreplegui l'àmbit d'actuació. Açò s'aconseguí mitjançant cunetes drenants de graves i paviments permeables.

 

Fotografies Milena Villalba ©

39.489441141108, -0.35830284663939

Collaborators
Carmen Gascó_Arquitecta tècnica
María Pedro_Enginyera agrícola
Vicente Monzó
Year of completion of the project
2018
Price subcategory
Parques urbanos y metropolitanos
Surface
2.420 m2
Customer type
Administració pública
Customer Name
Servei de Jardineria. Ajuntament de València
Address
Plaça Amparo Arce Miralles
City / Place
Barri de Benimaclet (València)
Country
Spain